De prioriteiten van aartsbisschop Léonard

Het was even na de middag op maandag 18 januari 2010 toen kardinaal Danneels de naam van zijn opvolger aankondigde. Een naam die al enkele dagen eerder circuleerde. Maar de benoeming moest effectief zijn voordat ze officieel aangekondigd kon worden.

Dat is dus intussen gebeurd. Tijdens de aankondiging bleven de fotocamera's maar flitsen pal in het gezicht van de kardinaal Danneels en monseigneur Léonard.

"U zult de aartsbisschoppen nog blind maken",

grapte priester Eric de Beukelaer, de Franstalige woordvoerder van de bisschoppen van België.

Tijdens de aankondiging bleven de fotocamera's maar flitsen pal in het gezicht van de kardinaal Danneels en monseigneur Léonard.

De kardinaal verwelkomt monseigneur Léonard.

"Wij delen beide hetzelfde geloof, dezelfde zorg voor het Evangelie en hebben beiden dezelfde liefde voor de Kerk". In zijn beeldrijke taal richtte de kardinaal deze woorden specifiek naar iedereen die al enkele dagen lang de twee tegen elkaar wilden uitspelen: de ene als open en de andere als een traditionalist. "Het is niet omdat in een restaurant het menu door andere obers wordt geserveerd dat de schotel is veranderd."

De kardinaal eindigde zijn toespraak met het betuigen van zijn dankbaarheid aan de bisschop van Namen om deze taak te hebben aanvaard en hij drukte de mannen en vrouwen van het aartsbisdom op het hart om de nieuwe aartsbisschop goed te ontvangen.

interview - Monseigneur Leonard

De prioriteiten van de nieuwe aartsbisschop.

Alvorens een tipje van de sluier te lichten over zijn werk in het aartsbisdom Mechelen-Brussel, vroeg monseigneur Léonard een aantal seconden stilte om de slachtoffers van de aardbeving in Haïti te herdenken.

Daarna nam hij opnieuw het woord.

«U mag van mij vandaag dan ook helemaal geen beleidsprogramma verwachten. Ik kan alleen enkele prioriteiten aangeven:

 1. Het aartsbisdom telt drie territoriale vicariaten met aan het hoofd telkens een hulpbisschop. Dat zijn er op dit ogenblik, na het eervol ontslag van mgr. Jan De Bie, nog maar twee. Ik zal dus bij de Heilige Vader aandringen op de komst van de derde hulpbisschop die ik nodig heb.
  Dat is alvast een eerste zorg ...

 2. Ondanks de zwaarte van de opdracht wil ik in het aartsbisdom een beetje leven zoals ik dat ook in Namen heb gedaan, door systematisch pastorale bezoeken af te leggen. Ik hou veel van die formule, die een bisschop ertoe aanzet om de zes jaar de ronde van zijn bisdom te maken en een maximum aantal medewerkers en inwoners van het bisdom te ontmoeten op het terrein en gedurende een wat langere tijd. Ik zal daar uiteraard geen vier maanden per jaar aan kunnen besteden, zoals ik dat wel deed in de eerste vijf jaar van mijn ambtsperiode als bisschop in Namen, toen ik nog jong en knap was.
  Misschien begin ik het eerste jaar met een bezoek aan het vicariaat Brussel met de vier dekenaten van de hoofdstad, a rato van 10 opeenvolgende dagen per dekenaat.
  Ik zal erover spreken met de pastorale verantwoordelijken van het vicariaat. Ik maak me sterk om vervolgens, met een ritme van ongeveer vijf dekenaten per jaar, Vlaams-Brabant en Mechelen een pastoraal bezoek te brengen. Op die manier zal ik, als God dat wil, afronden met een bezoek aan het vicariaat Waals-Brabant, dat grenst aan mijn eigen Naamse geboortegrond.

 3. De derde prioriteit is geïnspireerd op het lezen van de teksten en de gepubliceerde homilieën van mijn voorganger, kardinaal Danneels. Ik was toen sterk geraakt door de klemtoon die hij legde op het belang van een verzorgde liturgie, die trouw blijft aan de grote traditie van de Kerk en zowel God als de mannen en vrouwen die eraan deelnemen waardig is. Vervolgens heeft hij de wens geuit dat onze Kerk altijd meer een biddende en aanbiddende Kerk zou zijn, waarbij hij zelfs expliciet uitnodigde om de praktijk van de eucharistische aanbidding te ontwikkelen.
  Dat sluit ook aan bij een van mijn eigen grote bekommeringen. Samen met mijn broeders bisschoppen, priesters en diakens en in gemeenschap met het hele volk Gods, wil ik me resoluut in die richting engageren.

 4. En zoals kardinaal Danneels een man is van innerlijkheid en contemplatie, zo heeft hij tevens, met name in Brussel, een sterke sociale bezorgdheid ontwikkeld, in het bijzonder op het vlak van huisvesting. Hier, en net zo goed als op andere vlakken, wil ik mijn uiterste best doen om in zijn voetsporen te stappen.

 5. U zou verbaasd zijn als ik niets zou zeggen over de bezorgdheid over de roepingen. Alle roepingen. Om te beginnen de roeping van alle gedoopten, waarvan de meerderheid leken zijn. Hun zending, allereerst in de wereld en vervolgens in de schoot van de Kerk, is oneindig kostbaar.
  Het engagement van zoveel christenen, mannen en vrouwen, in de samenleving, in onze parochies en in de bewegingen is een zegen. Maar we hebben net zo goed behoefte aan zowel gewijde mannen en vrouwen, als aan priesters en diakens. Mijn verantwoordelijkheid binnen de Bisschoppenconferentie voor de seminaries, het permanente diaconaat, het godgewijde leven en het Nationale Centrum voor Roepingen hebben mij daarvoor bijzonder gevoelig gemaakt. En dat geldt net zo goed voor mijn lange periode als leerkracht, daarna als president van het seminarie, eerst in Leuven en daarna in Louvain-la-Neuve.
  Vanzelfsprekend beschik ik niet over de recepten om roepingen voor het godgewijde leven of het priesterschap op te wekken of aan te trekken, maar ik weet dat de Heer er ons wil geven en ik beloof alles ervoor te doen om te kunnen beantwoorden aan zijn wil.

 6. Ten slotte zal ik, om over de noodzakelijke tijd voor de realisatie van die prioriteiten te beschikken en ook uit collegiale bekommering, op verschillende manieren zoeken om verantwoordelijkheden te delen. Ik zal daarin het voorbeeld volgen van paus Benedictus XVI, die heel bekommerd is om verschillende van zijn verantwoordelijkheden te delegeren, en dat ingegeven door zowel de zorg om zo zuinig mogelijk om te springen met de hem toegemeten tijd, als om een overdreven mediatisering van zijn functie te vermijden.»
Ontwikkeling & design: T Time