Felicitaties en steunbetuigingen

Sinds zijn benoeming tot aartsbisschop van Mechelen - Brussel blijven de sympathie- en steunbetuigingen voor mgr. Léonard binnenstromen. Bij de talloze berichten, om te beginnen die van mgr. Harpigny, bisschop van Doornik, en die van mrg. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen.

De bisschop van Doornik, mrg. Harpigny

Paus Benedictus XVI heeft bisschop André-Mutien Léonard benoemd tot aartsbisschop van Mechelen - Brussel.

Mijn eerste gedachte gaat uit naar de leden van het aartsbisdom, die binnenkort een nieuwe herder verwelkomen. Dit is een uitgelezen kans om op een vernieuwde manier een gemeenschap van geloof in Christus ten dienste van allen, door het getuigenis van het Evangelie, te beleven.

Mijn tweede gedachte gaat uit naar het bisdom Namen, dat zolang als nodig, in afwachting van de komst van een nieuwe herder, een periode van onderscheidingsvermogen en gebed bezield door de heilige Geest zal beleven.

Mijn derde gedachte is eerder een persoonlijk getuigenis. Bisschop Léonard, als aartsbisschop van Mechelen-Brussel, wordt in zekere zin een spreekbuis van de bisschoppenconferentie van België. Zelf ben ik bijna zeven jaar lid van deze conferentie. Uit ervaring weet ik dat mgr. Léonard een uitstekende medewerker wordt binnen deze bisschoppenconferentie. Wij leven, allemaal samen, in hechte gemeenschap.

Ik weet zeker dat wij onze bisschoppelijke taken ten dienste van allen, in harmonie van hart en verstand, gevoed door het ontvangen van de gave van de heilige Geest zullen blijven uitoefenen. Christus verkondigen in de Belgische samenleving, met haar culturele diversiteit, geworteld in een lange geschiedenis en met haar specifieke componenten, is de fundamentele taak van de bisschoppen van ons land. Dit vereist de bereidheid om veel te luisteren om te kunnen begrijpen en onderscheiden; en soms vereist dit grote moed om de consequenties van het christelijk geloof in waarheid te durven vertellen, om aan te zetten tot een beter leven voor iedereen, vooral voor de armsten; dit uit zich ook in de beslissingen om christelijke gemeenschappen, individuen en groepen te helpen om hun zending beter te vervullen.

Ik ben ervan overtuigd dat mgr. Léonard ons zal helpen om te luisteren, te onderscheiden en van ons geloof te getuigen. Ik ben gelukkig om hem als aartsbisschop te kunnen verwelkomen, in vertrouwen en vriendschap. Ik ben vol van dankbaarheid ten aanzien van mijnheer de kardinaal Godfried Danneels, die dertig jaar lang, met veel liefde, blijk gegeven heeft van zijn trouw aan Christus in de dienst die de Kerk hem had toevertrouwd voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel en de bisschoppenconferentie van België.

Bisschop van Antwerpen, mgr. Johan Bonny

Beste broeders en zusters,

Paus Benedictus XVI heeft mgr. André-Mutien Léonard benoemd tot nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Na het dankbare afscheid van kardinaal Godfried Danneels verwelkomen we mgr. Léonard als zijn opvolger. De nieuwe aartsbisschop staat voor een grote taak. De verkondiging van het Evangelie, de opbouw van christelijke gemeenschappen, de ondersteuning van veel vrijwilligerswerk, de brug bouwen naar jongeren en jonge gezinnen, de vorming van nieuwe kandidaten voor ambten en bedieningen in de kerk, het gesprek tussen kerkleiders en kerkvolk, de dialoog tussen geloof en cultuur, de gezamenlijke inzet van alle bisdommen in ons land: het zijn maar enkele van de vele uitdagingen.

Bisschoppen staan in een traditie; ze volgen elkaar op. Iedere bisschop is een andere persoon, met een andere aard, een andere voorgeschiedenis, een andere aanpak. In hun hart worden zij echter gedreven door eenzelfde verlangen en eenzelfde inzet: hun liefde voor Christus, voor de mensen en voor de kerkgemeenschap. Zolang ik mgr. Léonard ken, heb ik in hem dezelfde gedrevenheid mogen ervaren. Hij zal zijn zending aanvatten in het spoor van zijn voorgangers, samen met de andere bisschoppen van ons land. Bij elke benoeming in de kerk gaat onze eerste gedachte overigens naar Jezus Christus, de Goede Herder. Hij is onze Heer en Broeder, onze gids en ons voorbeeld.

Vandaag bid ik, samen met u, voor onze nieuwe aartsbisschop en voor de kerkgemeenschap in ons land. Dat wij samen met hem mogen bouwen aan een kerkgemeenschap die leeft van geloof, hoop en liefde.

De gemeenschap van Sant'Egidio, die ook actief is in het aartsbisdom Mechelen - Brussel (in Brussel, Louvain-la-Neuve en Leuven)

Tijdens zijn jaren als bisschop van Namen, heeft Sant'Egidio hem leren kennen en waarderen als een warme en vaderlijke herder, die goede relaties onderhoudt met mensen en jongeren kan raken. Hij is iemand die durft op te staan en het katholieke geloof durft te promoten, zelfs indien dit tegen de dominerende manier van denken ingaat.

In de strijd voor de regularisatie van mensen zonder papieren, waar Sant'Egidio zich hard voor heeft ingezet, heeft de gemeenschap altijd op mgr. Léonard kunnen rekenen. Hij heeft deelgenomen aan meerdere manifestaties en heeft ook mensen zonder papieren in zijn bisschoppelijk paleis opgevangen.

Monseigneur Léonard staat ook open voor nieuwe bewegingen binnen de Kerk. De gemeenschap van Sant'Egidio bidt voor hem en zijn nieuwe zending, maakt hem haar steun over en hoopt op een vruchtbare samenwerking.

Metropoliet Panteleimon van België, Exarchaat van het Oecumenisch Patriarchaat voor de Benelux

De Orthodoxe Kerk van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel in België dankt de Heer om een perfecte samenwerking met kardinaal Godfried Danneels te hebben mogelijk gemaakt tijdens zijn pastorale mandaat. Zij bedanken hem voor alle geleverde diensten.

Zij feliciteert de nieuwe aartsbisschop André-Mutien Léonard in de overtuiging dat hij dezelfde geest van samenwerking als die in Namen zal voortzetten.

Zij wenst de nieuwe aartsbisschop een stabiele en sterke gezondheid toe zodat hij met succes zijn nieuwe missie kan volbrengen.

Dr. Guy Liagre, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Dr. Guy Liagre, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België wenst monseigneur André-Mutien Léonard de zegen van God bij zijn benoeming als aartsbisschop in opvolging van kardinaal Danneels.

Hij hoopt dat de contacten met monseigneur Léonard even hartelijk zullen verlopen als met zijn voorganger.

De Verenigde Protestantse Kerk in België feliciteert ook haar zusterkerk met deze benoeming. Zij hoopt dat de twee Kerken blijven getuigen in een oecumenische geest en met wederzijds respect van hun gemeenschappelijke christelijke geloof.

De CIL (Conseil interdiocésain des laïcs)

De tekst is ondertekend door Peter Annegarn, voorzitter, Michel Kesteman, theologisch adviseur, en Patrick De Bucquois, Patricia Fyon, Jo Marichal, Jean van der Rest, leden van her animatieteam.

Monseigneur Léonard presenteerde zijn benoeming als een grote uitdaging voor zichzelf. De Conseil interdiocésain des laïcs begrijpt deze uitspraak en voegt eraan toe dat deze benoeming ook een uitdaging betekent voor de hele Kerk van België.

Als herder, zoals elke bisschop, zal monseigneur Léonard bruggen moeten bouwen tussen mensen en gemeenschappen die de Kerk vormen en zal daarbij de tendensen binnen de door clerus en gelovigen verschillend beleefde spiritualiteit moeten bevestigen en begeleiden. Terwijl zij van hun kant van hun vrijheid als kinderen van God blijven genieten, zullen ze moeten proberen te ontdekken wat zijn standpunt, dat kan verschillen van het hunne, aan iedereen kan bijbrengen. In de Kerk en samen met hem, zullen zij de de durf om te geloven moeten zien te beleven en aan te bieden in een oecumenische context, samen met de durf om te hopen, een hoop die niet bang is om zich in te passen in postmoderne, versplinterde en gemondialiseerde wereld. De evangelische radicaliteit moet het engagement van mannen en vrouwen van vandaag inspireren.

De uitdaging voor het CIL zal, zoals voorheen, erin bestaan een bijdrage te blijven leveren aan de reflectie en erover te waken dat het kerkelijke gezag geïnterpelleerd wordt over het daadwerkelijke aandeel van leken, vrouwen en mannen in het leven en de oriëntaties van de katholieke Kerk in België. Net als met kardinaal Suenens en kardinaal Danneels, wenst en hoopt het CIL een open dialoog met de bisschoppenconferentie te kunnen voortzetten. Zij rekent daarvoor op de medewerking van een zo'n groot mogelijk aantal mannen en vrouwen die, in Brussel en in Wallonië, het volk van God uitmaken. Op die manier wil het CIL zich inschrijven in de lijn van de kerkvernieuwing die is ingezet door Vaticanum II. Namens het CIL engageert het animatieteam zich daartoe bij te dragen met respect voor het gezag van de bisschoppen en voor de eigen vrijheid van de gedoopten.

Ontwikkeling & design: T Time